Tecknings­perioden i CombinedX nyemission 2022

Vi är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en magisk kombination av expertis.

Kort om erbjudandet (2022)

  • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 42 SEK, motsvarande ett totalt värde av Bolagets aktier om cirka 649 MSEK före Erbjudandets genomförande.
  • Erbjudandet omfattar totalt 1 428 572 nyemitterade aktier i CombinedX. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Den förväntade nettolikviden från Erbjudandet kommer, i sin helhet, användas som kapitalbas inför framtida förvärv.
  • Cliens Kapitalförvaltning AB, AB Grenspecialisten, Edastra AB, Investment AB Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2i AB (Niklas Flyborg), Resona Holding AB (David Giertz), Johan Unger, och Modelio Equity AB (publ) (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har åtagit sig att till samma pris och villkor som övriga investerare teckna aktier i Erbjudandet till ett belopp om totalt cirka 34,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Erbjudandet.
  • De nyemitterade aktierna i Erbjudandet kommer, vid full teckning, motsvarar cirka 8,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • Samtliga medlemmar av Bolagets styrelse, ledning (inklusive utökad ledningsgrupp) samt ett antal större aktieägare har ingått lock-up-avtal om 6–12 månader från och med första dag för handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Sammantaget omfattas cirka 74 procent av Bolagets aktier innan Erbjudandets genomförande av lock-up-åtaganden.
  • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet.
  • Teckningsperioden i Erbjudandet pågår under perioden 3 mars – 17 mars 2022.
  • Beräknad första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 28 mars 2022, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets aktier. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”CX”.
  • Ett prospekt med ytterligare information om CombinedX och dess verksamhet samt fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.combinedx.com, och på Redeye AB:s (”Redeye”) hemsida, www.redeye.se.

 

Dokument

Pressrelease Idag inleds teckningsperioden 3 mars 2022 v1.pdf

CombinedX prospekt - mars 2022.pdf

Pressrelease Prospekt 1 mar 2022.pdf

CombinedX prospekt teaser - mars 2022.pdf

Pressrelease ITF 23 feb 2022 v.3.2.pdf

Teckna i emissionen

Ansökan om att teckna aktier i emissionen kan göras genom Nordnets- och Avanzas internettjänster. Anmälningar mottages från den 3 mars till den 17 mars kl 23:59, 2022.
Nordnet
Avanza

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss