KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I COMBINEDX AB (publ)

CombinedX AB (publ), org. nr 556923–1219 (”bolaget”), kallar till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Tynäsgatan 10 i Karlstad.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 april 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 28 april 2023. Anmälan om deltagande sker:

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Det kommer inte att vara möjligt för aktieägare att följa stämman digitalt och för att utöva sin rösträtt krävs en anmälan enligt ovan och att aktieägare närvarar personligen eller genom ombud. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30, då även enklare förtäring erbjuds.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 25 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 28 april 2023.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.combinedx.com/sv/investerare/bolagsstyrning-ledning/bolagsstammor/arsstamma-2023/

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av samt redogörelse för årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 3. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 4. Beslut om instruktion för valberedningen
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 6. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Niklas Hellberg till årsstämmans ordförande.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning om 1,05 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 8 maj 2023. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 11 maj 2023.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan några suppleanter samt att revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen det kommande styrelseåret:

 • Att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 655 000 kronor.
 • Att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 250 000 kronor.

Valberedningen föreslår följande arvoden för utskottsarbete det kommande verksamhetsåret:

 • För arbete inom ersättningsutskott föreslås arvode utgå om 50 000 kronor, till utskottets ordförande och ett arvode om 37 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
 • För arbete inom övriga utskott föreslås arvode utgå om 72 500 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 50 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Niklas Hellberg, Jessica Petrini, Johan Gotting, Niklas Flyborg och Joakim Alkman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår nyval av Christian Hellman som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamoten Petter Traaholt har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Niklas Hellberg som styrelsens ordförande.

Christian Hellman
Född: 1981
Utbildning: Ms. Sc., Finance, Universitet i Lund
Övrig relevant erfarenhet: VD på Edastra AB, innan dess arbetade Christian i fjorton år (2006-2020) som aktieanalytiker på Nordea Bank, Carnegie Bank, Erik Penser Bank samt Kaupthing Bank. Christian är även styrelseledamot i GLAS Scandinavia AB och har tidigare varit styrelseledamot i Matsmart Scandinavia AB.
Aktieinnehav i CombinedX (inklusive närstående personer): Christian är vd i Edastra AB som är största ägare i CombinedX med 1 244 083 aktier motsvarande 7,27% (2023-02-28). Christian har inget privat aktieinnehav.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCooper AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCooper AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår en oförändrad Instruktion för kommande Valberedning.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Valberedningen

Den till årsstämman 2023 utsedda valberedningen har bestått av ordförande, Christian Hellman, utsedd representant av ägare Edastra, ledamot, Erik Ivarsson, utsedd representant av ägare Grenspecialisten, ledamot, Ulf Sandlund, vald representant av ägare Niklas Hellberg, ledamot och Joakim Alkman, utsedd representant för Joakim Alkman.

Majoritetskrav

Stämmans beslut i enlighet med punkt 13 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 17 109 243. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser ska finnas tillgängliga hos bolaget under minst tre veckor före årsstämman.CombinedX AB (publ) årsredovisning för 2022 publiceras på vår hemsida, https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/ onsdag den 5 april 2023 vilket är en tidigareläggning jämfört med tidigare publicerat datum. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Även information om samtliga föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets webbplats. https://www.combinedx.com/sv/investerare/bolagsstyrning-ledning/bolagsstammor/arsstamma-2023/

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Den fullständiga kallelsen finner du som bilaga till detta pressmeddelande eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/bolagsstyrning-ledning/bolagsstammor/arsstamma-2023/ På vår hemsida finns även alla bilagor till stämman samt fullmaktsformulär.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 31 mars 2023 kl. 17:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se.

 


CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio stycken helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina resp. områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss