DELÅRSRAPPORT Q3 2022

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 127,8 (111,4) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 14,8% (0,7%) och organisk tillväxt om 6,3% (9,0%)
  • Justerad EBIT uppgick till 3,7 (10,2) MSEK
  • Justerad EBIT-marginal uppgick till 2,9% (9,1%)
  • Resultat före skatt uppgick till 2,5 MSEK (9,3 MSEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -15,6 (-2,0) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning var 0,12 (0,38) SEK
     

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTERAR

TILLVÄXT, STRUKTURÅTGÄRDER OCH FÖRVÄRV

Det tredje kvartalet är i regel årets svagaste då en stor del av semesteruttaget sker i juli och augusti. När våra konsulter är på semester uteblir de tidsbaserade intäkterna samtidigt som kostnader för exempelvis lokaler är oförändrade. Rörelsemarginalen stannade på 2,9 procent, vilket i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år (9,1%) ger en signifikant försämring av vår lönsamhet.


I korthet beror den lägre lönsamheten på två saker – lägre beläggning till följd av en högre personalomsättning än vad vi är vana vid samt ökade kostnader till följd av investeringar i nya och befintliga medarbetare.

Trots hög personalrotation har vi lyckats nettorekrytera konsulter. Det ser vi i en tillväxt på nästan 15 procent varav drygt 6 procent är organisk. Och nu när social distansering är ett tråkigt minne blott kan vi göra alla de aktiviteter och möten som bygger kultur i våra bolag och i vår koncern. Som ett exempel samlade vi i september alla medarbetare i CombinedX-familjen till en gemensam höstupptakt i Karlstad.  Det var fantastiskt kul att kunna träffa alla igen och stämningen var på topp. Att vi har en god anda i gruppen bekräftades också av höstens koncerngemensamma medarbetarundersökning där vi har ett eNPS (Employee Net Promotor Score) på 58. En rejäl höjning gentemot föregående års eNPS på 36. Med så många ambassadörer ombord bäddar vi för en lägre personalomsättning 2023, och med det ett bättre kapacitetsutnyttjande.

Vi har under året också sett över vilka av våra verksamheter som ska fortsätta att bedrivas i egna bolag och vilka som med fördel kan gå samman med ett systerbolag. Integrationen av de två infraspecialisterna CloudPro och Nethouse pågår och vi planerar även att sammanföra våra två BI-specialister Viewbase och Two under Twos varumärke och ledning. Sammanslagningarna förväntas ge synergier både på intäkts- och kostnadssidan. Vi är fast beslutna att komma tillbaka till en lönsamhet i nivå med våra mål.

På förvärvsområdet hade vi ett rejält högtryck första veckan i oktober då vi gjorde vi tre transaktioner. Först ut var ServiceNow-konsulterna Loca som blir en del av vårt specialistbolag Netgain. Därefter anslöt verksamhetskonsulterna Redway som nu blir ett nytt varumärke i vår familj. Avslutningsvis gjorde vi en minoritetsinvestering i de relativt nystartade SAP-konsulterna Max21 där vi förvärvade 30 procent av aktierna med optioner att köpa resterande aktier i takt med att bolaget växer. De tre förvärvens direkta påverkan på koncernens resultaträkning kommer inledningsvis vara begränsade, men vi har goda tillväxtambitioner i alla tre verksamheterna. Även här investerar vi för framtiden.

Av allt att döma står vi nu inför en lågkonjunktur. Ingen går opåverkad ur en sådan men vi kan skydda vår tillväxt genom att jobba med motståndskraftiga kunder och göra riktigt bra leveranser långt inne i deras kärnprocesser. I september fick vårt Elvenite ett fint erkännande för just det då deras införande av Infor M3 på Lantmännen Biorefineries utsågs till en av tre finalister i årets affärsystemprojekt, grymt jobbat!

Avslutningsvis så vill jag ta tillfället i akt att tacka Oskar Godberg som efter 14 år i olika roller i gruppen, varav de senaste två som vice vd, valt att söka nya utmaningar. Vi önskar Oskar all lycka i framtiden.

Fullständig Q3-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 3 november 2022 kl. 08:30.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss