COMBINED EXCELLENCE DELÅRSRAPPORT BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 19/20

1 MAJ 2019 – 31 DECEMBER 2019

Combined Excellence AB är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier. Combined Excellence fokuserar på att äga, utveckla, förvärva och skapa samarbetssynergier mellan våra bolag. Vi arbetar inom tre segment; Digital Experience, Digital Operations och Digital Infrastructure.

Koncernen hade per 31 december 2019 cirka 300 medarbetare på elva orter i Sverige och Norge; Karlstad, Stockholm, Göteborg, Växjö, Örebro, Norrköping, Uddevalla, Lund, Uppsala, Bergen och Oslo. Combined Excellence levererar årligen digitalisering till cirka 1 000 kunder genom sina verksamhetsbolag.

KOMMUNIKÉPERIODEN NOVEMBER - DECEMBER

   

Totala intäkter         Försäljningstillväxt        EBITDA-marginal
71 MSEK + 17,6% 1,9%

   
Perioden i sammandrag

Perioden 1 november – 31 december

Perioden 1 maj – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,0 (60,4) MSEK.
 • Försäljningstillväxten uppgick till 17,6%.
 • EBITDA uppgick till 1,4 (1,8) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 1,9% (3,1%).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (1,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -1,6 (0,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 (0,05) SEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 258,9 (219,1) MSEK.
 • Försäljningstillväxten uppgick till 18,2%.
 • EBITDA uppgick till 11,7 (15,9) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 4,5% (7,3%) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (11,7) MSEK.
 • Periodens resultat -1,2 (8,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (0,86) SEK

VD Oskar Godberg kommentarer

ETT KORT ÅR MED DEN LÅNGSIKTIGA MARGINALEN I FOKUS

Först och främst återspeglar vår kommuniké det här året av beslutet att gå från vårt tidigare brutna räkenskapsår till kalenderår. Ett beslut som skall göra det enklare för våra ägare framtida investerare att följa hur vår verksamhet utvecklas och därmed bidra positivt till värdet på vår koncern.

Med det beslutet redovisar vi i denna kommuniké ett förkortat år om endast 8 månader som därmed saknar den för oss marginalmässigt mycket viktiga perioden januari-april.

Vi lägger nu ett kort år bakom oss som i stor utsträckning kännetecknats av att de personalomstruktureringar och investeringar som gjorts för att stärka marginalerna i första hand vårt Experience segment. Åtgärdernas målsättning är att ta Experience segmentet till en tillväxt i paritet med den som finns i våra Operations- respektive Infrastruktur segment där volymerna har utvecklats väl, medan resultatens utveckling är svagare, på grund av omstruktureringar, men genom detta året har verksamheterna lagt grunden för en bättre marginalutveckling kommande år. Vissa enheter hade mycket starka resultat det föregående året. Även inom Operation har en enhet omstrukturerats vilket påverkat resultatet negativt för hela affärsområdet.

Att åtgärdsprogrammen belastat våra marginaler rejält under året är klart men det är då desto viktigare att de löpt på så väl och därmed skapar tillförsikt och komfort kring en både bättre plattform för den fortsatt tillväxten och ett bättre marginal år 2020

Givet vårt fokus på marginalerna har vi valt att vara försiktigare även i våra förvärvsprocesser som under året begränsat sig till ett enda, detta genom affärsenheten Cloudpros förvärv av den lokala branschkollegan X-Border. För en koncern som Combined Excellence vars strategi är att komplettera den organiska tillväxten med en relativt hög förvärvstakt är detta något som kommer att få större fokus under det kommande året.

MÖJLIGHETER TILL FÖRVÄRV OCH FORTSATT TILLVÄXT

Vi fortsätter vårt arbete med ambition att bygga en av de mest relevanta leverantörerna av IT och digitalisering på den primärt svenska men också den nordiska marknaden. En marknad som präglas av stor tillgång på bra bolag med duktiga entreprenörer där Combined Excellence struktur är mycket konkurrenskraftig och ger oss access till bolag som annars inte skulle vara tillgängliga på marknaden.

Den goda tillgången på bra bolag ger oss självförtroende i ambitionen att växa med en till två förvärv per år som kompletterat med vår fina organiska tillväxt stärker vår position och relevans i marknaden. En förutsättning för att leverera ett ökat värde till våra ägare.

Oskar Godberg, VD Combined Excellence AB


Stockholm 18 mars 2020

   
FINANSIELL KALENDER:


- Extra bolagsstämma & Bokslutskommuniké 2019, 18/3 2020, v12
- Q1 19/5 2020, v21
- Q2 25/8 2020, v35
- Q3 24/11 2020, v48
- Q4 kommuniké 24/2 2021, v8
- Årsredovisning maj-dec 2019, publiceras vecka 16 2020
- Årsstämma räkenskapsåret -19, 5/5 2020


    
Oskar Godberg, VD

+46(0)70 713 49 63

Håkan Cranning, CFO
+46(0)70 492 72 80

Denna information lämnades för offentliggörande den 18 mars 2020, kl. 16.00 CET.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss