KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I COMBINEDX AB (publ)

CombinedX AB, org. nr 556923–1219 (”bolaget”), kallar till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 17.30 i Nöjesfabrikens lokaler på Karlagatan 42 i Karlstad.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2022. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 29 april 2022. Anmälan om deltagande sker:

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Det kommer inte att vara möjligt för aktieägare att följa stämman digitalt och för att utöva sin rösträtt krävs en anmälan enligt ovan och att aktieägare närvarar personligen eller genom ombud. Inregistrering till stämman börjar kl. 17.00, då även enklare förtäring erbjuds.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av samt redogörelse för årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 3. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
 4. Beslut om instruktion för valberedningen
   
 5. Beslut om
 1. Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare; och
 2. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare
 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 2. Stämmans avslutande.

Den fullständiga kallelsen finner du som bilaga till detta pressmeddelande eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/bolagsstyrning-ledning/bolagsstammor/arsstamma-2022/. På vår hemsida finns även alla bilagor till stämman samt fullmaktsformulär.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 4 april 2022 kl. 12:00.


Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss