CombinedX förvärvar IoT-specialisterna Attentec

CombinedX AB (publ) (”CombinedX”) förvärvar digitaliseringsbolaget Attentec AB (”Attentec”). Attentec är experter och lösningsleverantörer av IoT-lösningar och är verksamma i Sverige och Norge. Förvärvet är ett steg mot CombinedX vision att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. Köpeskillingen ska erläggas genom betalning av 36,3 MSEK i kontanter och cirka 23,5 MSEK i nyemitterade aktier i CombinedX. Därtill kan en tilläggsköpeskilling om 12 MSEK utgå. Styrelsen har därför med anledning av förvärvet idag beslutat om och genomfört en apportemission om 558 932 aktier riktad till säljarna av Attentec.

Attentec grundades 2005 i Linköping och har idag stora och marknadsledande kunder i både Sverige och Norge. Attentec hjälper företag att skapa framgångsrika IoT-lösningar hela vägen från affärsutveckling och arkitektur till realisering och förvaltning. Bolaget har idag 46 medarbetare och omsätter drygt 60 MSEK per år med god lönsamhet.

- Vi är väldigt glada över att nu välkomna Attentec och alla dess medarbetare till vår familj. CombinedX består av specialistbolag med ambitionen att bli marknadsledande inom sin respektive nisch och Attentec har bestämt sig för att bli just det inom IoT, vilket är ett starkt tillväxtområde inom digitalisering. Vi ökar också koncernens närvaro i Norge där vi vill fortsätta att växa, säger Jörgen Qwist, vd för CombinedX.

- Vi gillar CombinedX idé att få nischade specialistbolag att samverka samtidigt som varje bolag ska stå på egna ben och utveckla ett eget starkt varumärke, det passar Attentec perfekt. Vi får en bredare plattform att jobba utifrån i vår resa mot att bli marknadens bästa IoT-partner, säger Anders Englund, VD Attentec AB

CombinedX förvärvar 100 procent av aktierna i både Attentecs svenska och norska verksamhet med tillträde den 1 februari 2022. Finansieringen av förvärvet sker genom en kombination av 558 932 nyemitterade aktier i CombinedX samt 36,3 MSEK i kontanta medel. Därtill kan en tilläggsköpeskilling om 12 MSEK utgå kopplad till Attentecs utveckling under innevarande samt kommande verksamhetsår. Kontantdelen vid förvärvet finansieras med lån. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. Affären förväntas bidra positivt till CombinedX omsättning och få en neutral påverkan på bolagets EBITDA-marginal under 2022, vinsten per aktie förväntas öka.

I syfte att finansiera förvärvet har styrelsen för CombinedX idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2021, beslutat om och genomfört en riktad emission av 558 932 aktier mot betalning i apportegendom som utgjordes av aktier i Attentec. Teckningskursen per aktie i apportemissionen uppgick till 42 SEK, motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 23,5 MSEK. Säljarna av Attentec har tecknat samtliga aktier i apportemissionen.

Genom apportemissionen ökar antalet aktier i CombinedX med 558 932 aktier till 15 446 920 aktier och aktiekapital med 27 946,6 SEK till 772 346 SEK. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 3,6 procent

KONTAKTPERSONER

• Jörgen Qwist, vd CombinedX, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

• Anders Englund, vd Attentec AB, anders.englund@attentec.se, 070-620 96 59

Denna information är sådan som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 1 februari 2022 kl. 16:00 CET.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda specialistbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister på 10 orter i Sverige och Norge.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss