Kommuniké från årsstämma i CombinedX AB (publ) den 5 maj 2022

Vid årsstämma i CombinedX AB (publ), org. nr 556923–1219, ("Bolaget") den 5 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, CombinedX - Vi digitaliserar Sverige.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.


Årsstämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med förslag till vinstdisposition i årsredovisningen och att utdelning om 1,50 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman fastställande arvoden till styrelsen och revisorerna Beslöts att, för det fall att styrelsen väljs i enlighet med framlagt förslag, arvode för sina uppdrag ska utgå till:

  • Att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 627 900 kronor, motsvarande 13 prisbasbelopp.
  • Att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 241 500 kronor, motsvarande 5 prisbasbelopp.
  • För arbete inom ersättningsutskott föreslås arvode utgå om 48 300 kronor, motsvarande 1 prisbasbelopp, till utskottets ordförande och ett arvode om 36 225 kronor, motsvarande 0,75 prisbasbelopp till övriga utskottsledamöter.
  • För arbete inom övriga utskott föreslås arvode utgå om 72 450 kronor, motsvarande 1,5 prisbasbelopp till utskottets ordförande och ett arvode om 48 300 kronor, motsvarande 1 prisbasbelopp till övriga utskottsledamöter.
  • Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleant. För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Jessica Petrini, Johan Gotting, Joakim Alkman och Petter Traaholt, och nyvaldes Niklas Flyborg som ledamöter.

Niklas Hellberg omvaldes till ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor och det noterades att de har för avsikt att utse huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner

Årsstämman beslutade om inrättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till ledande befattningshavare inom CombinedX-koncernen samt en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner (Serie 2022/2025) till det helägda dotterbolaget CombinedX Professional Services AB (”CombinedX Professional Services”) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare. Rätten att förvärva teckningsoptionerna tillkommer bland annat koncernledningen samt VD i Bolaget och inom koncernen. Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 115 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CombinedX aktie under en period om 10 handelsdagar från och med den 6 maj 2022 och framåt. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB 

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

CombinedX AB (publ)
Organisationsnummer: 556923-1219
Säte: Karlstad
Telefon: 054 - 400 25 10

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 23:00 CET.

Bolagets aktie (CX) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss