Ersättningsutskott, (EU)

Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott, vars uppgifter bland annat är att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till CombinedX ledande befattningshavare.

I enlighet med Nasdaqs rekommendationer för First North Premier Growth Market har CombinedX styrelse beslutat att följa Bolagskoden och har därför inrättat ett ersättningsutskott bestående av:

Niklas Flyborg, utskottets ordförande (styrelsemedlem sedan 2022)
Jessica Petrini (styrelsemedlem sedan 2018)

Vid behov adjungeras bolagets CFO, Anna Hedström och VD, Jörgen Qwist.

Ersättningsutskottets arbete

  • Ersättningsutskottet skall bereda frågor om ersättning till verkställande direktören, bolagets ledning och personal direkt underställd VD.
  • Ersättningsutskottet skall bereda och besluta om principer för ersättning till ledande befattningshavare som skall godkännas av styrelsen för att slutligen godkännas av bolagstämma (årsstämman).
  • Beslut om ersättning till verkställande direktören skall fattas av styrelsen efter beredning av Ersättningsutskottet.
  • Beslut om ersättning till ledning och personal direkt underställd VD skall fattas av VD efter beredning av Ersättningsutskottet.

Utskottet ska upprätta en årlig arbetsplan för sitt arbete och hålla minst två sammanträden per räkenskapsår. Om en ledamot i utskottet begär det ska extra sammanträde hållas. Möten kan hållas fysiskt eller digitalt.

Utskottet ska regelbundet avrapportera sitt arbete till styrelsen, muntligt samt via distribution av det protokoll som ska upprättas vid varje sammanträden.

Ersättningar

På årsstämman 2023 beslutades att arvode till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 50 KSEK och till ledamot i ersättningsutskottet med 37 KSEK.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss