COMBINED EXCELLENCE DELÅRSRAPPORT Q3 - 2020

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

Combined Excellence AB är en koncern som digitaliserar varumärken, tjänster och företag. Vi levererar våra tjänster genom elva verksamhetsbolag, vart och ett specialiserat inom sin nisch. Vi är experter i samverkan och vår vision är att bli den främsta kunskapsleverantören inom digitalisering i Norden. Koncernen hade per 30 september 2020 cirka 420 medarbetare på tolv orter i Sverige och  Norge.

KVARTALET JULI TILL SEPTEMBER

Försäljningstillväxt Organisk tillväxt               Just. EBIT MSEK Just. EBIT-marginal
31,2%  -8,9% 1,3 1,2%
  

PERIODEN I SAMMANDRAG

Tredje kvartalet    

 • Nettoomsättningen uppgick till 110,5 (84,2) MSEK.
 • Justerad EBIT uppgick till 1,3 (0,3) MSEK.
 • Justerad EBIT-marginal uppgick till 1,2% (0,4%).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 5,1 (-17,2) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -1,77 (0,01) SEK. 

Perioden 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 391,9 (292,2) MSEK.
 • Justerad EBIT uppgick till 19,9 (5,1) MSEK.
 • Justerad EBIT-marginal uppgick till 5,1% (1,7%).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 55,3 (-16,1) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -0,86 (-0,34) SEK.
   

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTARER

ETT SVAGT SEMESTERKVARTAL MED EN STOR NEDSKRIVNING AV GOODWILL

Som för flertalet andra konsultföretag är det tredje kvartalet vårt svagaste, med stora semesteruttag i juli och augusti. Utöver det hade vi denna sommar en Corona-effekt som drev ned vår omsättning med nästan 10 procent jämfört med föregående år (organisk tillväxt -8,9%). Vårt justerade rörelseresultat landade därför nära break-even på 1 mnkr och en justerad rörelsemarginal på 1%. I jämförelse med samma period föregående år är marginalen något bättre (0,4%), men långt ifrån vad vi är nöjda med.
 
I denna kvartalsrapport introducerar vi alltså resultatmåttet ”justerat rörelseresultat”. Vi gör det för att vi nu i Q3 har fyra jämförelsestörande poster som slår på vårt rörelseresultat (EBIT), men som i verkligheten har låg eller ingen påverkan alls på vår underliggande operativa lönsamhet. De fyra posterna utgörs av goodwill-nedskrivningar i dotterbolagen SiteDirect och Dynamo med totalt 25 mnkr, nedskrivning av datahallsinfrastruktur i CloudPro med 2,8 mnkr samt försäljningen av dotterbolaget inTechrity med en reavinst på 2,2 mnkr. Den sammantagna resultateffekten av denna nedskrivning bland våra tillgångar är -26 mnkr, vilket påverkar årets utdelningsbara vinst med lika mycket. Det är aldrig roligt att göra denna typ av nedskrivningar men vi lägger stor vikt vid att följa de redovisningsregler som gäller för ett noterat bolag, och med hänsyn till hur pandemin drabbat oss och marknaden anser vi nedskrivningarna vara nödvändiga. 

Corona-epidemin har den positiva effekten att den obönhörligen visar vilka av våra verksamheter som har en robust affärsmodell och intjäning, och vilka som inte har det. En gemensam nämnare i våra robusta verksamheter är att vi där kommer djupt in i kundens kärnprocesser. Vi bygger digitala lösningar som blir helt nödvändiga för att kundens försäljning eller leverans ska fungera, och därmed bygger vi ett starkt och långvarigt partnerskap. Den affären har klarat sig bra under pandemin, och hotas egentligen bara av risken att kunder går i konkurs, något vi klarat oss undan hittills. Motsatsen till detta är affärer där vi bara blir en utbytesbar kompetensresurs utan något partnerskap med kunden, eller där vår kompetens utgör ett behov hos kunden som den kan skruva av eller på som en vattenkran beroende på vad som tillfälligt står på kundens agenda. Den sårbarheten vill vi jobba oss bort ifrån så att vi kan nå en högre och robustare lönsamhet 2021, oavsett om pandemin växlar upp eller ned.  


Jörgen Qwist, VD Combined Excellence AB
Stockholm 6 november 2020

FINANSIELL KALENDER:

Q4 2020 kommuniké 18/2 2021 Jörgen Qwist, VD
Årsredovisning 2020, v. 15 2021 +46(0)70 834 28 34
Årsstämma 5/5 2021
Q1 6/5 2021  Håkan Cranning, CFO
Q2 19/8 2021 +46 (0)70 492 72 80
Q3 4/11 2021
 

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 november 2020, kl. 09.00 CET.
 

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss