CombinedX genomför riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv av Why IT Solutions AB

Styrelsen för CombinedX AB (publ) (”CombinedX”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2023, beslutat om en kvittningsemission av 107.942 aktier riktad till säljarna av aktierna i Why IT Solutions AB (”Why”) i Sundsvall, i enlighet med det tidigare kommunicerade och genomförda förvärvet av samtliga aktier i Why.

Som kommunicerats i pressmeddelande den 25 mars 2024 ingick CombinedX dotterbolag Nethouse Sverige AB ("Nethouse”)samma dag ett aktieöverlåtelseavtal varigenom Nethouse förvärvade samtliga aktier i Why. En del av köpeskillingen erlades i form av reverser om totalt 5 MSEK och CombinedX övertog i samband med förvärvet Nethouses skuld enligt reverserna. Styrelsen för CombinedX har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023, beslutat om och genomfört en kvittningsemission av 107.942 aktier riktad till säljarna av aktierna i Why mot betalning genom kvittning av reverserna. Skälen till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra CombinedX åtagande att kvitta reverserna mot nyemitterade aktier i CombinedX.

Teckningskursen i kvittningsemissionen bestämdes, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, till 46,32 SEK/aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för CombinedX aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market de 15 handelsdagar som närmast föregått dagen för förvärvet. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Teckning av samtliga aktier har skett genom kvittning av reverserna. De nyemitterade aktierna omfattas av ett lock up-åtagande som gäller i 24 månader från tillträdesdagen. Lock-up åtagandet innehåller sedvanliga undantag.

Genom kvittningsemissionen ökar antalet aktier i CombinedX med 107.942 från 18.089.243 (inkluderat de 980.000 aktier i CombinedX som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2024 och som per dagen för detta pressmeddelande är under registrering hos Bolagsverket) till 18.197.185 aktier och tillika röster. Aktien har ett kvotvärde om 0,05 SEK och aktiekapitalet ökar med 5.397,10 SEK, från 904.462,15 SEK (inräknat den aktiekapitalsökning som föranleds av registreringen av de 980.000 aktier som nämnts ovan) till 909.859,25 SEK. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 0,6 procent.
 

Om Nethouse

Nethouse är specialister på modern, tillgänglig och säker moln- och IT-infrastruktur. Vi designar, moderniserar och driftar verksamhetskritiska system och applikationer, även i högt säkerhetsklassade miljöer. Med våra kunddedikerade team får kunden en verksamhetsanpassad leverans och närhet till de specialister som kan just deras verksamhet och IT-miljö. Nethouse har ca 100 medarbetare som jobbar på något av våra kontor i Örebro, Karlstad, Göteborg och Karlskoga. Läs mer på www.nethouse.se  

Om Why

Why levererar paketerade tjänster inom moln- och infrastruktur, digital arbetsplats, nätverk och säkerhet. Erbjudandet omfattar även konsult- och specialistkompetens inom molntransformation, digitalisering, identitetshantering, förvaltningsstyrning samt processer och stödsystem för sjukvården. Why grundades 2013 i Sundsvall och har ca 30 medarbetare. Läs mer på www.why.se

Om CombinedX

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi nästan 600 specialister i Sverige och Finland. Läs mer på www.combinedx.com

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den tisdag den 26 mars 2024 kl. 17:00.
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss