DELÅRSRAPPORT Q2 2022

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 161,4 (151,8) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 6,4% (4,1%) och organisk tillväxt om 0,0% (8,3%)
  • Justerad EBIT uppgick till 12,5 (16,6) MSEK
  • Justerad EBIT-marginal uppgick till 7,8% (10,9%)
  • Resultat före skatt uppgick till 10,8 MSEK (21,6 MSEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 12,3 (16,3) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning var 0,48 (1,52) SEK
     

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTARER

NYA SATSNINGAR OCH AFFÄRER INOM IT-SÄKERHET

Det andra kvartalet levde resultat- och tillväxtmässigt inte upp till våra ambitioner. Rörelsemarginalen, justerad för IPO-kostnader, stannade på 7,8 procent och tillväxten blev 6,4 procent varav den organiska tillväxten helt uteblev, vi kan bättre!

I jämförelse med samma period föregående år är utfallet än svagare, då levererade vi en rörelsemarginal på nästan 11 procent och en organisk tillväxt på 8 procent. Vi gynnades då fortfarande av pandeminedstängningens positiva effekter – låg personalomsättning (fler satt still i båten), låg sjukfrånvaro (alla jobbade hemifrån) och låga övriga externa kostnader (nästan inga personal- och kundaktiviteter kunde genomföras). Nu betalar vi priset i form av i jämförelse högre personalrotation, högre korttidsfrånvaro och högre övriga kostnader. Vad gäller personalomsättningen så tror vi att toppen är passerad, de som av försiktighet inte vågade byta jobb under pandemin har nu rört på sig.

I vårt IT-driftbolag CloudPro har den komponentbrist jag flaggade för i Q1-rapporten kopplad till globala leveransstörningar fortsatt och påverkat koncernens resultat negativt. Samtidigt ser vi stor potential i de IT-säkerhetsrelaterade tjänster CloudPro erbjuder och stora samordningsvinster med systerbolaget Nethouse som just fokuserar på att utveckla och ta ansvar för applikationer och IT-miljöer som alltid måste fungera. Vi kommer därför nu under hösten slå samman verksamheterna under varumärket Nethouse. Vi tror på relativt stora intäkts- och kostnadssynergier i sammanslagningen.

Det finns en efterfrågan på svenska leverantörer som på ett trovärdigt sätt kan ta ansvar för affärskritiska applikationer och IT-miljöer inom landets gränser, med CloudPros driftverksamhet så blir Nethouse än mer konkurrenskraftigt på den marknaden.

Att Nethouse spelar i de högre divisionerna vad gäller just managering av affärskritisk IT fick vi maj bästa möjliga bevis på då Securitas utökade och förlängde sitt mångåriga samarbete med Nethouse. Vi tar i det nya avtalet ansvar för Securitas datacenter och flera affärskritiska applikationer under kommande fyra år. Under det andra kvartalet har vissa förändringsprojekt kopplat till detta avtal fått ligga på is till dess att det är i mål vilket kortsiktigt minskat Nethouse intäkter. Vi planerar nu att efter sommarsemestern komma tillbaka till rätt leveranstakt. Eftersom Securitas är koncernens största kund, 2021 stod de för 7% av koncernens samlade fakturering, så märker vi av alla tempoväxlingar i samarbetet.

Ett annat steg vi tar inom IT-säkerhetsområdet är att vi nu förtydligar specialistbolaget Smartsmilings inriktning på IAM (identitets- och behörighetshantering) genom att byta namn på bolaget till Anytrust. All IT-säkerhet kokar ner till identitet och behörigheter (att man har koll på vem som får göra vad) vilket Smartsmiling har en ledande kompetens inom. Vi har dock varit dåliga på att göra det känt på marknaden och jag tror det nya namnet kommer göra positioneringsarbetet lättare.

I Netgain – vårt specialistbolag inom automation – har vi under sommaren skrivit ett flerårigt avtal med Svenska kraftnät för att digitalisera och automatisera deras ärendehanteringssystem. Svenska kraftnät ansvarar bl.a. för att Sveriges elförsörjning är säker så även här är IT-säkerhet en avgörande del av affären. Jag vill också passa på att tacka Netgains avgående vd Mats Berthem för sex framgångsrika år när han nu valt nya utmaningar utanför koncernen och hälsar samtidigt Eva Sandberg välkommen som ny vd. Eva, med lång och framgångsrik erfarenhet av att leda svenska IT-konsultverksamheter, tillträder ett Netgain med väldigt spännande framtidsutsikter.

Av olika skäl blev alltså det finansiella utfallet i Q2 inte vad vi hoppats men det ändrar inte vår bedömning av CombinedX framtidsutsikter, de är fortsatt goda. Efterfrågan på specialistkompetens inom digitalisering är fortsatt stark och våra bolag är väl positionerade för att möta marknadens behov.

Fullständig Q2-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 18 augusti 2022 kl. 09:00.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss