CombinedX förvärvar specialistbolaget Redway

CombinedX AB (publ) (”CombinedX”) förvärvar Redway Sverige AB (”Redway”). Redway är verksamhetskonsulter med affärsidén att med modern teknik och effektiva arbetssätt skapa bättre kundupplevelser. Förvärvet är ett steg mot CombinedX vision att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. Köpeskillingen uppgår till 26 MSEK varav 15,6 MSEK erlagts i kontanter och 2 MSEK i nyemitterade aktier. Därtill kan en tilläggsköpeskilling utgå om maximalt 8,4 MSEK. Styrelsen har därför, med anledning av förvärvet, idag beslutat om och genomfört en kvittningsemission om 58 633 aktier riktad till säljaren av Redway.

Redway grundades 1988 och blev under namnet Telemanagement erkända som marknadsledande upphandlingskonsulter i telekomsektorn. I upphandlingsuppdragen ingår ofta allt från förstudier till verksamhetsutveckling och implementering. 2021 bytte bolaget namn till Redway för att bättre spegla detta bredare verksamhetsuppdrag där Redways konsulter hjälper stora offentliga och privata verksamheter att med hjälp av modern teknik och arbetssätt skapa bättre kundupplevelser. Bolaget sysselsätter idag ca 25 konsulter och omsätter 35 MSEK per år med god lönsamhet.

  • Vi är väldigt glada över att nu välkomna Redway och alla dess medarbetare till vår familj. CombinedX består av specialistbolag med ambitionen att bli marknadsledande  Redway har under många år etablerat sig som en ledande verksamhetskonsult i sin nisch, säger Jörgen Qwist, vd för CombinedX.
  • Vi gillar CombinedX idé att få nischade specialistbolag att samverka samtidigt som varje bolag ska stå på egna ben och utveckla ett eget starkt varumärke, det passar Redway perfekt. Vi får en bredare plattform att jobba utifrån i vår resa mot att bli det ledande specialistbolaget inom utveckling av kundupplevelser, säger Maria Lindell, VD Redway
     

CombinedX förvärvar 100 procent av aktierna i Redway med tillträde den 7 oktober 2022. Köpeskillingen vid tillträdet uppgår till 15,6 MSEK i kontanta medel och 58 633 nyemitterade aktier i CombinedX. Finansieringen av den kontanta delen av köpeskillingen i förvärvet sker med egen kassa. Tilläggsköpeskillingen om maximalt 8,4 MSEK är kopplad till Redways finansiella utveckling innevarande verksamhetsår 2022/23. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Affären förväntas bidra positivt till CombinedX omsättning och få en neutral påverkan på bolagets EBITDA-marginal under 2022, vinsten per aktie förväntas öka.

I syfte att göra säljarna av Redway till aktieägare i CombinedX har styrelsen för CombinedX idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2022, beslutat om och genomfört en kvittningsemission av 58 633 aktier i CombinedX. Teckningskursen per aktie uppgår till 34,11 SEK, motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 2 MSEK. Säljaren av Redway har tecknat samtliga aktier i kvittningsemissionen och har även lämnat ett åtagande om tolv månaders lock-up från och med dagen för emissionen.

Genom kvittningsemissionen ökar antalet aktier i CombinedX med 58 633, från 16 875 492 till 16 934 125 aktier och tillika röster. Aktien har ett kvotvärde om 0,05 SEK och aktiekapitalet ökar med 2 931,65 SEK, från 843 774,60 till 846 706,25 SEK. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka 0,35 procent.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Maria Lindell, VD Redway,
maria.lindell@redway.se, 076-282 87 36
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Anna Hedström, CFO,
anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 7 oktober 2022 kl. 12:15 CET.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss