COMBINED EXCELLENCE DELÅRSRAPPORT Q2 - 2020


1 JANUARI – 30 JUNI 2020

Combined Excellence AB är en koncern som digitaliserar varumärken, tjänster och företag. Vi levererar våra tjänster genom tolv verksamhetsbolag, vart och ett specialiserat inom sin nisch. Vi är experter i samverkan och vår vision är att bli den främsta kunskapsleverantören inom digitalisering i Norden. Koncernen hade per 30 juni 2020 cirka 440 medarbetare på tolv orter i Sverige och Norge.

KVARTALET APRIL TILL JUNI

Försäljningstillväxt Organisk tillväxt EBIT-marginal             EPS
43,6% -0,9% 6,8%    0,59 kr

Perioden i sammandrag

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 145,8 (101,5) MSEK.
 • Försäljningstillväxten var 43,6% (15,1%).
 • EBIT uppgick till 9,9 (-8,6) MSEK.
 • EBIT-marginalen uppgick till 6,8% (-8,6%).
 • EBITA uppgick till 17,7 (-5,6) MSEK.
 • EBITA-marginalen uppgick till 12,1% (-5,5%).
 • Periodens resultat uppgick till 7,3 (-9,0) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till 0,59 (-0,88) SEK.

Perioden 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 281,4 (208,0) MSEK.
 • Försäljningstillväxten var 35,3% (87,1%).
 • EBIT uppgick till 18,6 (-2,9) MSEK.
 • EBIT-marginalen uppgick till 6,6% (-1,4%).
 • EBITA uppgick till 31,6 (1,4) MSEK.
 • EBITA-marginalen uppgick till 11,2% (0,7%) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 13,4 (-3,6) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till 1,19 (-0,35) SEK.
 

VD JÖRGEN QWIST kommentarer

Vi står starka inför en orolig höst

När vi gick in i det andra kvartalet hade coronaviruset slagit ett järngrepp om den svenska och globala ekonomin. Att pandemins effekter skulle drabba IT-konsultmarknaden var givet, även om det underliggande behovet av våra kompetenser och tjänster att digitalisera verksamheter skulle öka. Osäkerheten var helt enkelt så stor ute hos våra kunder att alla projekt som de kunde senarelägga skulle skjutas på framtiden. Så blev det också och vi fick laga efter läge i varje verksamhetsbolag med det kortsiktiga målet att bygga en stark kassa, och det långsiktiga målet att säkerställa vår leveransförmåga den dagen efterfrågan vänder tillbaka igen, för det vet vi att den kommer att göra.

Nu när vi summerar kvartalet kan vi glädja oss åt att vi så här långt klarat oss bättre än vi befarade när viruset härjade som mest. Vi har byggt upp en betryggande kassa på 76 miljoner kronor och organiskt har vi lyckats hålla oss kvar på nästan samma omsättning som föregående år (organisk tillväxt -0,9%). Tack vare förvärvet av Nethouse är tillväxten totalt sett starka 46%. Antalet uppsägningar på grund av arbetsbrist har vi kunnat hålla nere till en handfull konsulter och vi står starka inför hösten.

Rörelsemarginalen landade på 6,8% och det får vi vara nöjda med givet omständigheterna. I jämförelse med samma kvartal föregående år är marginalen kraftigt förbättrad (-8,5%), Q2 2019 var dock ett exceptionellt svagt kvartal där bland annat stora kostnader kopplade till den avbrutna börsnoteringen togs.

När vi bedömer vårt resultat i Q2 ska vi dock komma ihåg att vi fått stora statliga stöd, i form av permitteringsstöd på totalt 2,7 mnkr, samt sänkta arbetsgivaravgifter om 4,2 mnkr. Stöden utgör tillsammans 4,7 procentenheter av vår rörelsemarginal. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna upphörde per sista juni och permitteringsstöden kommer sannolikt upphöra vid årsskiftet. Vi står därför inför en utmanande höst, där vi inte vet om efterfrågan kommer tillbaka till pre-corona. Men jag vet också att vi kan använda den här hösten till att göra vår koncern ännu starkare. Det är oroliga tider, men fulla av möjligheter.
 

Jörgen Qwist, VD Combined Excellence AB
 

Stockholm 24 augusti 2020
 

FINANSIELL KALENDER:

Q1 19/5 2020, v21

Q2 25/8 2020, v35

Q3 6/11 2020, v45

Q4 kommuniké 18/2 2021, v7

Jörgen Qwist, VD
+46(0)70 834 28 34

Håkan Cranning, CFO
+46 (0)70 492 72 80

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2020, kl. 08.00 CET.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss