Revisionsutskottet, (RU)

Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Utskottet har dels en rådgivande funktion, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i bolagets styrelse.

I enlighet med svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott bestående av:

  • Joakim Alkman, Ordförande
  • Petter Traaholt
  • Niklas Hellberg

CFO, Anna Hedström och VD, Jörgen Qwist är adjungerande till möten tillsammans med revisor Niklas Kullberg. 

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss