Revisionsutskottet, (RU)

Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen. Utskottet har dels en rådgivande funktion, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i bolagets styrelse.

I enlighet med svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott bestående av:

Joakim Alkman, utskottets ordförande (styrelsemedlem sedan 2021)
Christian Hellman (styrelsemedlem sedan 2023)
Niklas Hellberg (styrelsemedlem sedan 2013)

CFO, Anna Hedström och VD, Jörgen Qwist är adjungerande till möten tillsammans med revisor Niklas Kullberg.

Revisionsutskottets arbete

  • Övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporterings tillförlitlighet
  • Övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering vad avser den finansiella rapporteringen
  • Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll
  • Informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft
  • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision
  • Biträda vid upprättande av förslag till årsstämmans beslut om revisorsval


Utskottet ska upprätta en årlig arbetsplan för sitt arbete och hålla minst fyra sammanträden per räkenskapsår. Om en ledamot i utskottet begär det ska extra sammanträde hållas. Möten kan hållas fysiskt eller digitalt.
Utskottet ska regelbundet avrapportera sitt arbete till styrelsen, muntligt samt via distribution av det protokoll som ska upprättas vid varje sammanträden. Protokoll från utskottssammanträden upprättas och distribueras av koncernens CFO.

Ersättningar

På årsstämman 2023 beslutades att arvode till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 72,5 KSEK och till ledamot i ersättningsutskottet med 50 KSEK.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss