Bokslutskommuniké Q4 2021

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom åtta helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Q4: 1 oktober – 31 december 2021

Nettoomsättning MSEK Tillväxt Just EBIT MSEK Just EBIT-marginal
151,9 7,5% 15,8 10,4%

Helår: 1 januari – 31 december 2021

Nettoomsättning MSEK Tillväxt Just EBIT MSEK Just EBIT-marginal
560,1 5,0% 56,5 10,1%

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet

Perioden 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 151,9 (141,3) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 560,1 (533,2) MSEK.
 • Justerad EBIT uppgick till 15,8 (6,5) MSEK.
 • Justerad EBIT uppgick till 56,5 (26,4) MSEK.
 • Justerad EBIT-marginal uppgick till 10,4% (4,6%).
 • Justerad EBIT-marginal uppgick till 10,1% (5,0%).
 • Resultat före skatt uppgick till 14,7 MSEK (-0,3 MSEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 25,1 (1,1) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 58,6 MSEK (-9,0 MSEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 67,9 (56,4) MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,89 (-0,38) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,58 (-1,25) SEK.

VD och Koncernchef Jörgen Qwist kommenterar:

Nordens ledande grupp av specialistbolag

När vi nu kan summera 2021 är Tack det första ord jag tänker på. Tack till att alla kollegor och medarbetare som med gott humör stretat på i sina hemmakontor och själsdödande Teamsmöten. Tack för att ingen medarbetare blev allvarligt sjuk i pandemin. Tack till alla kunder som har efterfrågat våra specialistkompetenser mer än någonsin. Det blev ytterligare ett år med nedstängningar, men om 2020 var ett år präglat av handbromsar så blev 2021 året då digitaliseringen la in en högre växel. Marknaden har studsat tillbaka med full kraft. Tack!

Den goda efterfrågan har bidragit till vår lönsamhetsförbättring. Den justerade rörelsemarginalen fördubblades från 5 procent föregående år till årets dryga 10 procent. Den organiska tillväxten går från minus 4,4 procent till positiva 5,6 procent, i det fjärde kvartalet är den hela 13,4%.

Finns det då inga mörka moln på himmelen? Jo, bristen på kvalificerad arbetskraft. Rekrytering är vår och våra branschkollegors stora utmaning. Detta riskerar att driva upp lönerna snabbare än marknadspriserna. Hur undviker vi då den rävsaxen? Vårt svar är specialisering. Stora ramavtal och konsultmäklare pressar ner priserna på generisk IT-kompetens, men när kunderna behöver specialistkompetens är de beredda att hitta andra vägar. Vi tror också att de mest kompetenta konsulterna vill arbeta och utvecklas med kollegor som delar samma entusiasm kring sitt specialområde.

Därför består CombinedX av specialistbolag med ambitionen att bli marknadsledande inom sin respektive nisch. Och nu i februari utökades vår familj med ett nionde bolag: Attentec. Attentecs nisch är IoT och bolagets mål är att bli erkända som Nordens främsta IoT-integratör. Man verkar i mellanrummet mellan hårdvaruleverantörerna som bygger sensorer, operatörerna som levererar uppkoppling samt molnleverantörerna som härbärgerar all data. Det mellanrummet är stort. Att CombinedX nu kan erbjuda kompetensen som krävs för att knyta ihop alla delar till en IoT-lösning är bra för alla våra bolags kunddialoger. Och ett steg mot vår vision att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering.   

Ett annat steg mot den visionen är den börsnotering som vi hoppas genomföra i mars månad. Det ligger många års förberedelser bakom den processen och ännu fler års hårt arbete av entreprenörer och medarbetare bakom de bolag som utgör vår grupp. Får vi snart ringa i börsklockan så kommer de första ord jag tänker på vara: Tack till alla er.

Kontaktpersoner / Upplysningar om delårsrapporten

 • Jörgen Qwist, vd och koncernchef CombinedX, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
 • Anna Hedström, CFO CombinedX, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17
 • Björn Magnusson, IR CombinedX, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Denna information är sådan som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 17 februari 2022 kl. 09:00 CET. Denna rapport liksom ytterligare information om CombinedX AB finns tillgänglig på www.combinedx.com

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss