DELÅRSRAPPORT – Q3 2023

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen ökade till 153,7 (127,8) MSEK
 • Tillväxten var 20,3% (14,8%) med en organisk tillväxt om 7,7% (6,3%)
 • Justerad EBIT ökade till 9,7 (3,7) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal ökade till 6,3% (2,9%)
 • Resultat före skatt ökade till 16,4 (2,5) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -7,3 (-15,6) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,80 (0,12) SEK

Niomånadersperioden, 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen ökade till 555,2 (450,2) MSEK
 • Tillväxten var 23,3% (10,3%) med en organisk tillväxt om 9,6% (4,8%)
 • Justerad EBIT ökade till 54,7 (34,3) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal ökade till 9,9% (7,6%)
 • Resultat före skatt ökade till 60,8 (28,6) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 49,6 (20,6) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 2,74 (1,36) SEK

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTERAR

Vårt tredje kvartal präglas, i år som alla år, av sommarsemestrar med lägre intäkter och rörelsemarginal. I jämförelse med samma period föregående har vi dock gjort ett signifikant lyft. Tillväxten blev starka 20 procent, varav den organiska tillväxten var nästan 8 procentenheter. Rörelsemarginalen (EBIT) ökade från knappa 3 procent föregående år till dryga 6 procent. Rullande 12 månader har vi nu kommit tillbaka till den EBIT-marginal på plus 10 procent där vi vill och ska vara. Ett styrkebesked från alla våra medarbetare och specialistbolag som på en tuffare marknad hittar rätt kunder och uppdrag.

Vad ser vi då för marknadsutsikter? På kort sikt är de sannolikt fortsatt utmanande i de delar av näringslivet som redan bromsat in (bostadsbyggande, sällanköp etc) men i övrigt upplever vi en ganska normal efterfrågan. Och på längre sikt är vi övertygade om att vår affärsidé – att hjälpa våra kunder att dra nytta av digitaliseringens möjligheter – kommer bli minst lika efterfrågad som någonsin förut. Det finns nog få ledningsgrupper i det här landet som år 2023 inte diskuterat hur AI kommer att påverka deras verksamhet. Eftersom våra specialistbolag ofta är djupt inne kundens kärnprocesser och system blir vi ett naturligt bollplank kring hur AI och ML kan dra nytta av all den data som verksamheten genererar. Ett exempel på detta är hur vårt specialistbolag Elvenite hjälper Lantmännen BioAgri att optimera sin behandling av utsädesfröer med en maskininlärnings-modell. På samma sätt hjälper Elvenite kunder inom fiskodlingsindustrin att med hjälp av sensorer och AI förutse fiskhälsoproblem och foderåtgång. Självklart använder vi också AI för att effektivisera våra egna verksamheter, i allt från att testa och dokumentera kod till rekryterings-chatboten ”NetGwen” som Netgain lanserade under sommaren.

Andra exempel från kvartalet på konkurrenskraften i våra specialistbolag är att Ninetech vunnit förtroendet att bli Mycronics nya digitaliseringspartner med uppdraget att utveckla Mycronics globala digitala närvaro. Absfront blev under Q3 nominerade till årets CRM-partner av Microsoft, och Elvenite blev utsedda till Europas 9e bästa arbetsplats av Great Place to Work.

Mest nöjd är jag ändå över att vi nu fått upp farten i vår rekrytering igen. Motorn i vår organiska tillväxt är vår förmåga att rekrytera och att utveckla junior kompetens till specialistkompetens. Den motorn gick på lågvarv första halvåret och det vet vi dämpar tillväxten de därpå följande kvartalen. Det krävs mod och tilltro till marknadens efterfrågan för att starta upp maskinen igen och den tilltron har vi nu i flera av våra bolag.

I september samlade vi precis som förra hösten alla medarbetare i Karlstad för en kickoff. För mig så manifesterar de här gemensamma mötena det som är speciellt med CombinedX. Å ena sidan är vi nio självständiga bolag, vart och ett med sina egna specialistkompetenser och egna varumärken – men vi är också en tight industrigrupp där vi hjälper varandra och har kul tillsammans. Den generositet och samhörighet som finns inom koncernen är en superkraft som vi vårdar ömt.

Fullständig Q3-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 27 oktober kl. 14:00.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss