DELÅRSRAPPORT Q1 2022

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Kvartalet januari-mars 2022

Nettoomsättning                Tillväxt          Just EBIT                            Just EBIT-marginal

160,9 MSEK                        11,0%            18,1 MSEK                          11,2%

Perioden i sammandrag

Perioden 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 160,9 (145,0) MSEK
  • Tillväxten uppgick till 11% varav den organiska tillväxten var 8,8 %
  • Justerad EBIT uppgick till 18,1 (13,9) MSEK
  • Justerad EBIT-marginal uppgick till 11,2% (9,6%)
  • Resultat före skatt uppgick till 15,3 MSEK (13,1 MSEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 24,0 (28,5) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,79 (0,81) SEK

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTARER

En bra start, och ett par orosmoln

Den 28e mars fick vi efter flera års förberedelser ringa i börsklockan. Samma kväll kunde vi fira att vi trots en skakig börs landat en övertecknad IPO och fått många nya starka ägare. Nu har resan som ett noterat bolag börjat och med den ett stort ansvar att leva upp till det förtroende som stora och små investerare gett oss. Jag lovar att vi kommer göra allt i vår makt för att inte göra någon besviken.

I januari och februari drabbades vi liksom samhället i övrigt av en ny runda covid och sjukfrånvaron under de första två månaderna blev 80 procent högre än motsvarande månader 2021. I mars darrade omikron-stormen av och vi gjorde en stark avslutning på kvartalet. Rörelsemarginalen (EBIT) justerad för förvärvs- och IPO-kostnader landade därför på drygt 11 procent och med förvärvet av Attentec så blev den totala tillväxten också 11 procent, varav den organiska tillväxten var nästan nio procent, en bra start på året! Lika glädjande är det att alla våra nio bolag vittnar om en fortsatt stark kundmarknad.

Finns det då inga orosmoln på den ljusa IT-konsulthimmelen? Jo, jag ser två stycken. Det ena molnet handlar om priset på kompetens och det har bullat upp sig under flera år, det andra molnet har hastigt blåst in från öster och handlar också om brister och priser.

Organisk tillväxt i en konsultverksamhet som vår kan uppnås på fyra sätt; genom att höja beläggningen, genom att höja timpriserna, genom höja andelen värdefakturering med exempelvis supportavtal eller genom att nettorekrytera konsulter. Det senare är den stora utmaningen. Det råder huggsexa om kunniga digitaliseringsexperter. Den som då ska rekrytera till varje pris riskerar att bli indragen i en lönespiral som inte är hållbar över tid. Samtidigt måste vi hålla tempo i våra rekryteringar för att kompensera en naturlig personalomsättning, och vi ser att personalrotationen har ökat efter att pandemin släppt sitt grepp.  Hög personalomsättning hämmar både tillväxt och lön-samhet.

Vad kan vi då göra för att hålla i det värdefullaste vi har? Helt klart är att ingen arbetsgivare kan vila på gamla lagrar, pandemin har permanent förändrat hur vi vill jobba och leva och alla våra bolag måste anpassa sig efter det. Några av våra specialistbolag går i täten och visar hur man bygger en kultur som attraherar och behåller konsulter på en stekhet marknad. Under våren har både Elvenite och Netgain placerat sig på topplistan i mätningen Great Place To Work.

Det andra orosmolnet är kriget i Ukraina och alla dess konsekvenser, där den humanitära aspekten av krigets galenskap förstås överskuggar allt. Ur ett ekonomiskt perspektiv eldar kriget och sanktionerna på de globala leveransstörningar och prishöjningar som startade med pandemins nedstängningar. Den svenska inflationstakten i mars är 6,1 procent. En sådan nivå har vi inte sett på 30 år och Riksbanken måste därför strama upp sin penningpolitik. Allt det här gör att analytikerhuset Radar justerar ner årets prognostiserade tillväxt för IT-konsultmarknaden i Sverige från 5,8 procent till 1,4 procent. Ingen kommer gå opåverkad.  Av våra specialistbolag är det framförallt CloudPro som hittills påverkats. Stora inplanerade leveransprojekt har fått läggas på is då det inte går att få tag på rätt utrustning. Det kommer också få genomslag på CloudPros lönsamhet i kommande kvartal.

I oroliga tider gäller det att ha starka kundrelationer som står pall mot en svängig marknad. Sådana har vi många av i vår koncern och jag vill avslutningsvis lyfta fram två samarbeten vi är väldigt stolta över. Vårt specialistbolag på digitala upplevelser Ninetech har i högsta möjliga konkurrens fått rollen som digital partner till storsatsningen World of Volvo, och Elvenite, som gör livsmedelsindustrin smartare, har fått fortsatt förtroende att vara digital partner till Coop Värmland i ett långtgående samarbete. Detta är två lysande exempel på den typ av partnerskap som vi vill bygga vår tillväxt på.

Fullständig Q1-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida: https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/
 

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 5 maj 2022 kl. 14:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 57 690.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss