CombinedX förvärvar konsultverksamheten M3CS med målet att tillsammans med Elvenite bilda Nordens ledande specialistbolag inom affärssystemet Infor M3 och närliggande AI- och BI-tjänster

CombinedX AB (publ) har idag genom en inkråmsöverlåtelse förvärvat konsultrörelsen M3CS. M3CS består idag av cirka 80 konsulter specialiserade inom ERP-systemet Infor M3 och plattformen CloudSuite. Verksamheten omsatte 2023 142 MSEK. 

CombinedX har idag, genom sitt helägda dotterbolag CombinedX Professional Services AB, förvärvat verksamheten i M3CS AB. Verksamheten kommer att bedrivas under befintligt namn men med ett nytt organisationsnummer. M3CS grundades 2020 och har tung expertis och erfarenhet av att implementera, förvalta och supportera alla versioner av Infors affärssystem M3 och plattformen CloudSuite med därtill hörande integrationer. Majoriteten av M3CS konsulter har mer än 20 års erfarenhet av Infors affärssystem. Verksamheten har ramavtal med drygt 100 stora företag inom flertalet vertikaler som alla vill maximera värdet av sin affärssystemsinvestering. M3CS har utöver partnerskapet med Infor också starka partnerskap med kompletterande mjukvaruleverantörer som Novacura, Consafe Logistics, Medius och iCore. 2023 omsatte rörelsen 142 MSEK med en låg rörelsemarginal vilket till stor del förklaras av kostnader kopplat till en nu reglerad tvist med konsultbolaget Columbus.

CombinedX-bolaget Elvenite består idag av cirka 100 medarbetare och 2023 var omsättningen 134 MSEK med god lönsamhet. Liksom M3CS har man ett stort fokus på att erbjuda ledande kompetens inom Infors affärssystem och därtill erbjuder man en rad AI- och BI-tjänster för att hjälpa sina kunder att bli mer datadrivna. Elvenite har många starka referenskunder inom livsmedelsindustrin. 2023 utsågs Elvenite till Sveriges Bästa Arbetsplats.

CombinedX affärsidé är att bygga marknadsledande specialistbolag och ambitionen är därför att under 2025 göra M3CS och Elvenite till ett bolag för att kunna dra maximal nytta av den mycket starka marknadsposition som en gemensam verksamhet skulle skapa. Införandeprojekten är ofta är stora och eftermarknaden kräver en bredd av kompetenser 24/7. Under 2024 kommer därför ett integrationsprojekt drivas som ska besvara hur det gemensamma bolaget ska vara organiserat och verka.

  • Vi är väldigt glada över att få välkomna M3CS alla medarbetare, kunder och partners till CombinedX-familjen. M3CS konsulter har ett starkt renommé på den svenska marknaden tack vare sin höga kompetens och sitt stora kundfokus. Genom Elvenite vet vi det finns ett stort och växande behov av M3-kompetens på den nordiska marknaden och att det finns ett lika växande behov av att dra nytta av all den data som kundernas verksamheter genererar. Tillsammans kommer M3CS och Elvenite bli oslagbara, säger Jörgen Qwist, VD för CombinedX.
  • När vi bildade M3CS var det med målet att bygga ett konsultbolag utifrån behovet av djup expertis inom Infors affärssystem M3/CloudSuite och där alla beslut fattas så nära kunderna och affären som möjligt. Den värdegrunden delar vi med CombinedX och vårt nya systerbolag Elvenite. Därför känns det som vi kommit in i helt rätt sammanhang och på sikt kommer vi tillsammans med Elvenite få ett väldigt starkt erbjudande på marknaden, säger Johan Zetterberg, VD för M3CS.
  • Det här blir en grymt spännande resa för båda våra bolag. Den marknad som vi verkar på är i stort behov av mer kompetens och nu kan vi dra nytta av varandras styrkor för att skapa ett ännu vassare erbjudande till våra kunder, säger Mathias Dyberg, VD för Elvenite.     

Köpeskillingen för verksamheten uppgick vid tillträdet till 41 MSEK i kontanta medel. Därtill kan tilläggsköpeskillingar utgå kommande 24 månader med ett maximalt belopp om 20 MSEK kopplat till verksamhetens utveckling. CombinedX har upptagit 15 MSEK i nya förvärvskrediter och avser att finansiera övriga delar med egen kassa. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK. Förvärvet förväntas bidra till att vinsten per aktie 2024 ökar något. CombinedX har på grund av en avsiktsförklaring från tidigare ägare ambitionen att lansera ett aktiebaserat incitamentsprogram för anställda i M3CS omfattande maximalt 9,9% av aktierna i M3CS, vilka ska konverteras till aktier i CombinedX eller lösas in mot kontanter under 2025. Den eventuella utspädningen av ett sådant program kommer således vara begränsad.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD CombinedX, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR-ansvarig, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Johan Zetterberg, VD M3CS, johan.zetterberg@m3cs.se, 073-240 83 50

Mathias Dyberg, VD Elvenite, mathias.dyberg@elvenite.com, 073-978 92 81

Denna information är sådan som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen 21 februari 2024 kl. 11.50 CET.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 500 specialister i Sverige och Finland.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss