DELÅRSRAPPORT/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Q4 2022

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom nio helägda specialistbolag som vart och ett har marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en unik kombination av både bredd och expertis.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen ökade till 200,4 (151,9) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 31,9% (7,5%) och organisk tillväxt om 16,5% (13,4%)
 • Justerad EBIT ökade till 22,5 (15,8) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal ökade till 11,2% (10,4%)
 • Resultat före skatt ökade till 18,7 (14,7) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 20,3 (25,1) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning var 0,74 (0,89) SEK

Helårsperioden, 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen ökade till 650,5 (560,1) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 16,2% (5,0%) och organisk tillväxt om 7,8% (5,6%)
 • Justerad EBIT uppgick till 56,7 (56,5) MSEK
 • Justerad EBIT-marginal uppgick till 8,7% (10,1%)
 • Resultat före skatt uppgick till 47,4 (58,6) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 40,9 (67,9) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning var 2,10 (3,58) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,05 (1,50) SEK per aktie.

VD JÖRGEN QWIST KOMMENTERAR

EN STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET

Vi avslutar ett händelserikt 2022 med stark tillväxt och en förbättrad lönsamhet. Under det fjärde kvartalet växer vi med 32 procent varav hälften av tillväxten var organisk, flera faktorer bidrar till detta;

 • Personalomsättningen, som var hög i inledningen på året, har nu återgått till normala nivåer vilket bidragit till att vi både är fler konsulter och att vi genomgående har en högre beläggningsgrad.
   
 • Det nya samverkansavtalet med Securitas som Nethouse tecknade tidigare i våras har nu börjat rulla i gång. Som en del av projektets uppstart har också säkerhetsutrustning levererats. Vi hade under kvartalet totalt ca 8 MSEK mer produkt- och licensintäkter än motsvarande kvartal föregående år.
   
 • Normalt sjunker beläggningen i mellandagarna men i år var det fullt tryck i flera leveranser hela vägen till nyårshelgen, exempelvis i Elvenites stora affärssystemimplementation av Infor M3 hos Kopparbergs bryggerier.
   
 • Vi har haft god försäljning och nyttjat relativt mycket underkonsulter i vissa projekt. Exempelvis har TWO i sitt införande av affärssystemet Microsoft Business Central hos kunden Office Recycling använt CRM-specialisterna Absfront, som nu i januari 2023 också blivit en del av CombinedX. Under kvartalet levererades ca 7 MSEK mer i intäkter av våra underkonsulter än i Q4 föregående år.

Allt ovan tillsammans med de intäkter som kommer från förvärvade enheter gjorde att vi nådde milstolpen 200 MSEK i nettoomsättning ett enskilt kvartal.

Med god beläggning följer en god rörelsemarginal och justerad för förvärvskostnader uppgick den till 11,2 procent i kvartalet. Det justerade rörelseresultatet ökade till 22,5 MSEK, vilket också är ett nytt rekord för ett enskilt kvartal.

På grund av de svagare Q2 och Q3 landade året som helhet på 8,7 procent i justerad rörelsemarginal. Vårt finansiella mål är att vi ska ha lägst 10 procent och det arbetar vi för att nå 2023. Orosmolnet är förstås den lågkonjunktur som vi kanske redan befinner oss i. Även om digitalisering är lika viktigt i med- och motgång så kan en sämre konjunktur tillfälligt sänka investeringsförmågan hos enskilda kunder.

Vi går trots det in i 2023 med gott mod. Vi ser redan positiva effekter av de sammanslagningar vi har gjort av Nethouse och CloudPro respektive TWO och ViewBase. Vi har under året också vunnit flera betydande kunduppdrag där vi har stora leveranser under 2023, exempelvis i nämnda Nethouse samverkansavtal med Securitas, i Ninetechs digitala partnerskap med World of Volvo, i Elvenites förlängda samarbete med COOP Värmland och i Netgains leveransuppdrag till Svenska Kraftnät och Inera. Detta är exempel på starka referensaffärer som visar hur konkurrenskraftiga våra specialistbolag är.

Därtill har vi under 2022 förvärvat Attentec och Redway och Netgain har förstärkts med förvärvet av Loca. Och nu i januari kunde vi glädjas åt att CRM-specialistbolaget Absfront blivit en del av familjen. Matchningen mellan det vi kallar vår Kokbok, som beskriver grund-ingredienserna i ett framgångsrikt specialistbolag, och Absfronts verksamhet är god. Vi gillar särskilt Absfronts starka förmåga att utveckla egna konsulter. Det är en nyckel till en fortsatt sund organisk tillväxt. Sammantaget står vi starka inför 2023.

Fullständig Q4-rapport finns som bilaga till denna pressrelease eller på vår hemsida https://www.combinedx.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/kvartalsrapporter/.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som CombinedX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 16 februari 2023 kl. 08:30.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss