CombinedX erbjudande blev signifikant övertecknat

CombinedX AB (publ) (”CombinedX” eller ”Bolaget”), moderbolag i en växande och lönsam koncern av specialiserade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna aktier i CombinedX i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit stort bland såväl institutionella investerare som bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet tecknades till 165 procent och var således signifikant övertecknat. Bolaget tillförs genom Erbjudandet cirka 2 400 nya aktieägare, bland annat Cliens Kapitalförvaltning, som tillsammans med övriga cornerstoneinvesterare som Grenspecialisten, Edastra, Investment AB Spiltan och Unionen till samma pris och villkor som övriga investerare, förvärvat aktier i Erbjudandet.

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

CombinedX offentliggör utfallet i den nyemission av 1 428 572 aktier som genomförts i samband med Bolagets planerade notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erbjudandet fulltecknades, vilket innebär att CombinedX tillförs cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Emissionen har omfattats av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare motsvarande cirka 57 procent av Erbjudandet. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven och preliminär första dag för handel är den 28 mars 2022.

Jörgen Qwist, VD för CombinedX, kommenterar:

Överteckningen är ett kvitto på att CombinedX väcker stort intresse bland investerare. Det har vi känt hela vägen sedan i höstas då vi gjorde vår pre-ipo och även nu de senaste veckorna trots att kriget i Ukraina ställt allt annat i skuggan. Vi är stolta och tacksamma över de ankarinvesterare som stöttat oss längs hela noteringsresan och att vi nu nått ytterligare en milstolpe i vår tillväxtresa. Med en noterad aktie i ryggen siktar vi nu på nästa delmål som är att nå en miljard i omsättning år 2025

Niklas Hellberg, medgrundare och styrelseordförande i CombinedX, kommenterar:

Det är med stor glädje som vi kan konstatera ett starkt intresse för att teckna vår aktie trots det volatila börsklimatet. Vi ser det som ett rejält styrkebesked för vårt bolag, vår affärsidé och ägarkonstellation. Jag vill härmed passa på att gratulera och hälsa alla nya aktieägare välkomna på vår fortsatta resa framåt

Erbjudandet i sammandrag

  • Priset per aktie i Erbjudandet var 42 SEK, motsvarande ett marknadsvärde på CombinedX aktier om cirka 709 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
  • Erbjudandet omfattade totalt 1 428 572 nyemitterade aktier motsvarande en bruttolikvid om cirka 60 MSEK. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 2 400 nya aktieägare. Nettolikviden från Erbjudandet kommer, i sin helhet, användas som kapitalbas inför framtida förvärv.
  • De nyemitterade aktierna i Erbjudandet motsvarar cirka 8,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • Cliens Kapitalförvaltning AB, AB Grenspecialisten, Edastra AB, Investment AB Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2i AB (Niklas Flyborg), Resona Holding AB (David Giertz), Johan Unger, och Modelio Equity AB (publ) (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har, till samma pris och villkor som övriga investerare, tecknat aktier i Erbjudandet till belopp om totalt cirka 34,2 MSEK, motsvarande 57 procent av Erbjudandet.
  • Samtliga medlemmar av Bolagets styrelse, ledning (inklusive utökad ledningsgrupp) samt ett antal större aktieägare har ingått lock-up-avtal om 6–12 månader från och med första dag för handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market.
  • Handeln i CombinedX aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds den 28 mars 2022 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet CX med ISIN-kod SE0012065589.
  • Likviddagen för Erbjudandet är den 23 mars 2022.

Rådgivare

Redeye AB är Sole Coordinator and Bookrunner, tillika utsedd till Certfied Adviser inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market, och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till CombinedX i samband med Erbjudandet. Nordic Issuing AB har agerat emissionsinstitut och Nordnet Bank AB har agerat selling agent i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17
Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 6
0

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 mars 2022 kl. 08:30 CET.

Om CombinedX

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda specialistbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av CombinedX efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige och Finland, riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige och Finland. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien, och inget sådant erbjudande av värdepapper kommer att göras till allmänheten i Storbritannien, förutom att erbjudanden av värdepapper kan göras till allmänheten i Storbritannien när som helst enligt följande undantag i den Brittiska Prospektförordningen: (i) till varje juridisk enhet som är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2 i den Brittiska Prospektförordningen, eller (ii) i övrigt omfattas av artikel 86 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”), förutsatt att inget sådant erbjudande av värdepapper kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt enligt artikel 85 i FSMA eller kompletterar ett prospekt enligt artikel 23 i den Brittiska Prospektförordningen. I detta sammanhang avses med ”erbjudande till allmänheten” i förhållande till värdepapperen, kommunikation i vilken form som helst och på vilket sätt som helst med tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och värdepapperen som ska erbjudas för att en investerare ska kunna besluta att köpa värdepapperen, och ”Brittiska Prospektförordningen” avser förordning (EU) 2017/1129 så som den införlivas i inhemsk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Dessutom distribueras detta dokument i Storbritannien endast till och riktar sig endast till (i) professionella investerare som avses i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 i Föreskriften; eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för och alla inbjudningar, erbjudanden eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att ingås med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss