CombinedX avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

CombinedX AB (publ) (”CombinedX” eller ”Bolaget”), moderbolag i en växande och lönsam koncern av specialiserade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter, meddelar idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier (”Erbjudandet”) och notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen”). Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade aktier till ett värde om cirka 60 MSEK. CombinedX har erhållit teckningsåtaganden i Erbjudandet från bland annat Cliens Kapitalförvaltning AB, AB Grenspecialisten, Edastra AB, Investment AB Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2i AB (Niklas Flyborg) och Resona Holding AB (David Giertz). Nasdaq Stockholm AB har, med förbehåll för sedvanliga villkor, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven.

Styrelsen och ledningen i CombinedX anser att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets ägarbas och ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. CombinedX bedömer att Noteringen kommer att bidra till ökad kännedom om Bolagets varumärken samt underlätta eventuella framtida företagsförvärv. Sammantaget bedöms Noteringen främja CombinedX vision om att etablera sig som Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering.

- CombinedX är en familj av specialistbolag som hjälper företag och organisationer att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Idag består vi av nio bolag som alla har ambitionen att bli marknadsledande inom sin respektive nisch. Med en noterad aktie i ryggen hoppas vi kunna attrahera ännu fler bolag att bli del av vår tillväxtresa. Noteringen kommer också hjälpa oss att öka kunders och talangers kännedom om våra erbjudanden, säger Jörgen Qwist, vd för CombinedX.

- Vi har under lång tid sett en notering som ett viktigt steg mot vår vision att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. Det känns mycket inspirerande att få fortsätta vår resa, som startade 1993 i Karlstad, i en mer publik miljö. Vi är också väldigt glada över de välrenommerade ankarinvesterare som stärkt upp vår laguppställning på ägarsidan, säger Niklas Hellberg, styrelseordförande för CombinedX

Erbjudandet i sammandrag

  • Erbjudandet avses att genomföras till ett pris om 42 SEK per aktie i Bolaget, motsvarande ett totalt värde av Bolagets aktier om cirka 649 MSEK före Erbjudandets genomförande.
  • Erbjudandet avses riktas till allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella investerare i Sverige och utlandet.
  • Erbjudandet förväntas omfatta högst 1 428 572 nyemitterade aktier i CombinedX. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.  Den förväntade nettolikviden från Erbjudandet kommer, i sin helhet, användas som kapitalbas inför framtida förvärv.
  • De nyemitterade aktierna från Erbjudandet kommer, vid full teckning, motsvara cirka 8,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
  • Samtliga medlemmar av Bolagets styrelse, ledning (inklusive utökad ledningsgrupp) samt ett antal större aktieägare har ingått lock-up-avtal på 6–12 månader från och med första dag för handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Sammantaget omfattas cirka 74 procent av Bolagets aktier innan Erbjudandets genomförande av lock-up-åtaganden.
  • Cornerstoneinvesterare, däribland Cliens Kapitalförvaltning AB, AB Grenspecialisten, Edastra AB, Investment AB Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2i AB (Niklas Flyborg) och Resona Holding AB (David Giertz), har åtagit sig att till samma pris och villkor som övriga investerare teckna aktier i Erbjudandet till ett belopp om totalt cirka 34,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Erbjudandet.
  • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget kommer att upprätta med anledning av Erbjudandet. Prospektet kommer, efter godkännande från Finansinspektionen, att publiceras på CombinedX hemsida, www.combinedx.com

Om CombinedX

CombinedX grundades 2013 i Karlstad i syfte att erbjuda kunder specialistkompetens inom IT och digitalisering. Koncernen består idag av nio helägda dotterbolag i vilka verksamheten bedrivs (”specialistbolagen”). CombinedX bolag erbjuder tjänster som hjälper kunderna att transformera och optimera sina verksamheter genom användning av digital teknik. Specialistbolagen verkar idag inom följande verksamhetsområden: digital affärsutveckling & transformation, tjänstedesign & kundupplevelse, affärssystem & affärsprocesser, dataanalys & beslutsstöd, automatisering & robotisering, applikationsutveckling & livscykelhantering, den digitala arbetsplatsen & identitetshantering, managerade infrastrukturtjänster & säkerhet.

CombinedX har en organisationsmodell och en varumärkesstrategi som bygger på decentralisering, specialisering och multi-brand. Detta innebär att koncernen är uppdelad i flertalet helägda, specialistbolag som verkar under eget varumärke. Varje specialistbolag har således också ambitionen att erbjuda sin kunder ledande tjänster inom en specifik nisch. CombinedX bedömer att decentralisering och specialisering innebär att det är enklare att attrahera både kunder och medarbetare, att specialistkompetensen inte upphandlas under samma prispressade avtal som inom generisk IT-kompetens, samt att det odlar entreprenörskap inom varje specialistbolag.

För att utveckla de befintliga specialistbolagen har CombinedX tagit fram en ”kokbok” som innehåller en praxis för utveckling av erbjudande och kultur inom specialistbolagen. Den praxis som kokboken beskriver går bland annat ut på att varje specialistbolag ska vara experter både inom en viss teknologi och inom en viss bransch eller ett specifikt behov. Ett exempel på detta som Bolaget kallar tvådimensionell specialisering är specialistbolaget Elvenite som kombinerar expertis inom affärssystemet Infor M3 och integration med djup kunskap inom livsmedelsindustrin. Därutöver behandlar kokboken agila arbetssätt i förhållande till kund, med team av specialister som förändras i takt med att uppdrag och projektmål förändras, för att på så sätt kunna leverera affärsnytta i kundens kärnprocesser och långa partnerskap. Specialistbolagen ska även präglas av en kultur kopplad till sin egen verksamhet, men ska övergripande sträva efter en kultur som karaktäriseras av partnerskap med kunder, medarbetare och leverantörer.  Inom koncernen sker också samverkan och kunskapsdelning för att på så sätt uppnå synergier. Samverkan och kunskapsdelning sker primärt inom fem områden: försäljning, leveranser, marknadsföring, rekrytering och hållbarhet.

CombinedX finansiella målsättning är bland annat att nettoomsättningen ska uppgå till lägst 1 MDSEK år 2025. För att uppnå denna målsättning avser Bolaget genomföra förvärv. Förvärv kan antingen ske på moderbolagsnivå så att koncernen expanderar med ytterligare specialistbolag och varumärken eller på dotterbolagsnivå då förvärv integreras in i redan befintliga varumärken.

CombinedX har satt upp ett antal kriterier som utvärderas vid förvärvsdiskussioner. Dessa innefattar erbjudande och kultur, synergier, underliggande marknadstillväxt, nyckelpersoner samt priset. Därutöver ser CombinedX ett värde i att köpeskillingen består av en kombination av aktier och kontanta medel, där nyckelpersonerna i förvärvsobjektet blir aktieägare i koncernen. 

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning för perioden januari – december 2021 uppgick till 560,1 (533,2) MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0 procent. Organisk tillväxt uppgick till 5,6 procent. Justerad EBIT-marginal uppgick till 10,4 procent (4,6 procent). I tabellen nedan visas en sammanfattning av Bolagets finansiella nyckeltal.
 

Koncernen 2021 2020-01-01 -
2020-12-31
2019-05-01 -
2019-12-31
(8 mån)
2018-05-01 - 2019-04-30 2017-05-01 - 2018-04-30
Nettoomsättning 560,1 533,2 258,9 362,1 249,4
Försäljningstillväxt, %* 5,0 32,7 18,2 45,2 29,2
Organisk tillväxt, % 5,6 -4,4 7,9 3,9 11,3
EBITDA, MSEK 88,9 59,8 11,6 18,8 25,6
EBITDA-marginal, % 15,9 11,2 4,5 5,2 10,3
EBITA, MSEK 87,3 56,8 10,4 16,1 19,9
EBITA-marginal, % 15,6 10,7 4,0 4,4 8,0
EBIT, MSEK* 61,6 -5,2 -0,5 11,7 21,6
EBIT-marginal, %* 11,0 -1,0 -0,2 3,2 8,7
Justerad EBIT, MSEK* 56,5 26,4 -0,5 21,2 21,6
Justerad EBIT-marginal, %* 10,1 5,0 -0,2 5,9 8,7
Årets resultat 49,3 -15,4 -1,1 8,2 16,8

Finansiella mål

CombinedX finansiella mål är:

  • Rörelsemarginalen (EBIT) ska uppgå till lägst 10 procent.
  • Den organiska tillväxten ska överstiga IT-konsultmarknadens tillväxt, och med förvärv ska omsättningen uppgå till lägst 1 MDSEK år 2025.
  • Den finansiella nettoskulden ska inte överstiga 2 gånger EBITDA.

Rådgivare

Redeye AB är Sole Coordinator and Bookrunner, tillika utsedd som Certfied Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Premier Growth Market, och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till CombinedX i samband med Erbjudandet. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB agerar selling agent i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Anna Hedström, CFO,
anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 14:10 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av CombinedX efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige och Finland, riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige och Finland. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien, och inget sådant erbjudande av värdepapper kommer att göras till allmänheten i Storbritannien, förutom att erbjudanden av värdepapper kan göras till allmänheten i Storbritannien när som helst enligt följande undantag i den Brittiska Prospektförordningen: (i) till varje juridisk enhet som är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2 i den Brittiska Prospektförordningen, eller (ii) i övrigt omfattas av artikel 86 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”), förutsatt att inget sådant erbjudande av värdepapper kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt enligt artikel 85 i FSMA eller kompletterar ett prospekt enligt artikel 23 i den Brittiska Prospektförordningen. I detta sammanhang avses med ”erbjudande till allmänheten” i förhållande till värdepapperen, kommunikation i vilken form som helst och på vilket sätt som helst med tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och värdepapperen som ska erbjudas för att en investerare ska kunna besluta att köpa värdepapperen, och ”Brittiska Prospektförordningen” avser förordning (EU) 2017/1129 så som den införlivas i inhemsk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Dessutom distribueras detta dokument i Storbritannien endast till och riktar sig endast till (i) professionella investerare som avses i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 i Föreskriften; eller (iii) andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för och alla inbjudningar, erbjudanden eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att ingås med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta meddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande.


De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information.

Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda specialistbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss