Bolagsordning

Bolagsordning för CombinedX (publ), organisationsnummer 556923-1219, antagen på extra bolagsstämma den 14 december 2020.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är CombinedX AB (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Karlstad kommun, Värmlands län.

3 § Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

5 § Aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7 § Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publiceras på aktiebolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmälan detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 § Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden år styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Läs bolagsordningen i PDF-format

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss