Bolagsordning

Bolagsordning för CombinedX (publ), organisationsnummer 556923-1219, antagen på extra bolagsstämma den 14 december 2020.

1 § Firma
Bolagets företagsnamn är CombinedX AB (publ).

2 § Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Karlstad kommun, Värmlands län.

3 § Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500.000 kronor och till högst 2.000.000 kronor.

5 § Aktier
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 10.000.000 och till högst 40.000.000.

6 § Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter. Ledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7 § Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publiceras på aktiebolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma
En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 § Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om
     (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
     (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda                    balansräkningen,
     (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9.
Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.

10.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12 § Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning i pdf-format.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss