Kommuniké från årsstämma i CombinedX AB (publ) den 7 maj 2024

Vid årsstämma i CombinedX AB (publ), org. nr 556923-1219, ("Bolaget") den 7 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.combinedx.com.

Årsstämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med förslag till vinstdisposition i årsredovisningen och att utdelning om 2,00 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023. Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Årsstämman fastställde att, för det fall att styrelsen väljs i enlighet med framlagt förslag, följande arvoden till styrelsen och revisorerna för sina uppdrag ska utgå enligt:

  • att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 678 000 kronor
  • att eventuell vice ordförande tillerkänns ett arvode om 258 000 kronor
  • att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 258 000 kronor
  • för arbete inom ersättningsutskott ett arvode om 51 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 38 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
  • för arbete inom övriga utskott ett arvode om 74 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 51 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
  • Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleant.

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Jessica Petrini, Joakim Alkman, Niklas Flyborg och Christian Hellman som ledamöter.

Niklas Hellberg omvaldes till ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor och det noterades att de har för avsikt att utse huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

Beslut om en reviderad instruktion för valberedningen, vari en ändring av hur valberedningen utses samt när information ska delges godkändes.

Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2024) för anställda och riktad emission av högst 345 000 teckningsoptioner (Serie 2024/2027) till det helägda dotterbolaget CombinedX Professional Services AB (”CombinedX Professional Services”) samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet. Rätten att förvärva teckningsoptioner tillkomma koncernens alla medarbetare. Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027.

Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som ska fastställas till ett belopp motsvarande 110 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CombinedX aktie under en period om 10 handelsdagar fram till bolagsstämman, dock lägst kvotvärdet. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Årsstämman beslutade om att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda ägarkretsen och därmed förbättra förutsättningarna för god likviditet i aktien, innefattande genom så kallade spridningsemissioner, samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera aktier som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan emissionen göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Samtliga handlingar avseende årets årsstämma 2024 finns på vår hemsida under IR – Bolagsstyrning & ledning – Bolagsstämmoreller direktlänk till årets stämma: https://www.combinedx.com/sv/investerare/bolagsstyrning-ledning/bolagsstammor/arsstamma-2024/

Protokoll från årsstämman läggs ut på ovanstående länk inom två veckor.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, vd CombinedX, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Anna Hedström, CFO,
anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

 

CombinedX AB (publ)

Organisationsnummer: 556923-1219
Säte: Karlstad
Telefon: 054 - 400 25 10

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 7 maj kl. 16:00.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina resp. områden. Tillsammans är vi ca 600 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss