CombinedX förvärvar CRM-specialistbolaget Absfront

CombinedX AB (publ) har idag förvärvat specialistkonsultbolaget Absfront AB. Absfront är experter på Microsofts affärsapplikationer med fokus på CRM. Förvärvet är ett steg mot CombinedX vision att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. Köpeskillingen uppgår till maximalt 38,5 MSEK varav 26 MSEK erlagts i kontanta medel och 5 MSEK i nyemitterade aktier vid tillträdet, därtill kan en tilläggsköpeskilling utgå om maximalt 7,5 MSEK. Styrelsen har därför, med anledning av förvärvet, idag beslutat om och genomfört en kvittningsemission om 175 118 aktier riktad till säljarna av Absfront.

Absfront hjälper sina kunder att förbättra hela sin kundresa, från marknadsföring och försäljning till service och kundvård, med hjälp av Microsofts affärsapplikationer inom CRM (Customer Relationship Management), Azure-integrationer och dataanalys. Absfront erbjuder både tjänster och färdiga lösningar för ett antal utvalda branscher samt expertkonsulting. Bolaget har idag 32 medarbetare i Malmö och Göteborg och omsatte 2022 cirka 35 MSEK med stark tillväxt och god lönsamhet.

  • Vi är väldigt glada över att nu välkomna Absfront och alla dess medarbetare till vår familj. CombinedX består av specialistbolag med höga ambitioner och Absfront vision är att bli den ledande kunskapsleverantören i Norden på Microsofts CRM-plattform. Vi är imponerade över bolagets starka tillväxt de senaste åren och det ska bli väldigt kul att bidra med allt vi kan för att bolaget ska fortsätta sin resa mot att bli en marknadsledare i sin nisch, säger Jörgen Qwist, VD för CombinedX.
  • Sammangåendet med CombinedX är helt rätt timing i den resa vi står inför där vi delar gemensamma ambitioner framåt. Vi har redan etablerat samarbete med två av bolagen i koncernen där vi levererat lösningar tillsammans på ett bra sätt och tydligt ser att det inom familjen finns en bra och gemensam tillväxtmotor, säger Sebastian Merlöv, VD för Absfront.  
     

CombinedX har idag förvärvat 100 procent av aktierna i Absfront. Köpeskillingen på skuld- och kassafri basis vid tillträdet uppgick till 26 MSEK i kontanta medel, plus 3,3 MSEK för den överlikviditet som finns i bolaget vid tillträdet, samt 175 118 stycken nyemitterade aktier i CombinedX för ett värde om 5 MSEK, motsvarande en teckningskurs om 28,55 kr/aktie vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen de sista 15 handelsdagarna. Emissionen beslutades av styrelsen för CombinedX med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2022 och med syftet att göra de säljare som fortsatt är operativa i Absfront till aktieägare i CombinedX.

Av den kontanta delen av köpeskillingen har säljarna vidare förbundit sig att återinvestera 2 MSEK i aktier i CombinedX över marknaden inom tre månader från tillträdet. Avseende den del av köpeskillingen som utgår i aktier har säljarna lämnat ett lock-up åtagande som gäller i 24 månader från tillträdesdagen. Lock-up åtagandet innehåller sedvanliga undantag. 

Därtill kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 7,5 MSEK utgå som är kopplad till Absfronts finansiella utveckling innevarande verksamhetsår 2023 och kommer, i den utsträckning den ska erläggas, att betalas under 2024. Om bolaget når sina finansiella mål 2023 kommer 6 MSEK att erläggas i tilläggsköpeskilling, vid överprestation kan ytterligare 1,5 MSEK tillkomma.

Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras med egen kassa. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,35 MSEK. Affären förväntas bidra positivt till CombinedX omsättning och EBITDA-marginal under 2023, vinsten per aktie förväntas öka.

Genom kvittningsemissionen ökar antalet aktier i CombinedX med 175 118, från 16 934 125 till 17 109 243 aktier och tillika röster. Aktien har ett kvotvärde om 0,05 SEK och aktiekapitalet ökar med 8 755,90 SEK, från 846 706,25 SEK till 855 462,15 SEK. Emissionen innebär således en utspädningseffekt om cirka en procent.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34
Sebastian Merlöv, VD,
sebastian.merlov@absfront.com, 0705-179403
Björn Magnusson, IR,
bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60
Anna Hedström, CFO,
anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen 10 januari 2023 kl. 13:30 CET.
 

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 450 specialister i Sverige och Norge.

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

                     

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss