Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i CombinedX AB (publ)

Inför årsstämman i CombinedX AB (publ) den 7 maj 2024 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande, vice styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

 • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter,
 • omval av Christian Hellman, Niklas Flyborg, Jessica Petrini och Joakim Alkman samt
 • att Niklas Hellberg omväljs som ordförande

Styrelseledamot Johan Gotting har avböjt omval.


Vidare föreslår valberedningen följande arvoden till styrelsen det kommande styrelseåret:

 • Ordförande, 678 000 kronor
 • Eventuell vice ordförande, 258 000 kronor
 • Övriga ledamöter, 258 000 kronor per ledamot, samt

Följande arvoden för utskottsarbete det kommande verksamhetsåret:

 • Ersättningsutskott, ordförande 51 000 kronor och övriga ledamöter 38 000 kronor
 • Övriga utskott, ordförande 74 000 kronor och övriga ledamöter 51 000 kronor

Valberedningen föreslår även förändringar i instruktionen för valberedningens arbete. För fullständig information se även bolagets hemsida, https://www.combinedx.com/sv/investerare/bolagsstyrning-ledning/bolagsstammor/arsstamma-2024/.


Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

 • Gustav Norrström, valberedningens ordförande, som representerar Edastra AB
 • Ledamot Erik Ivarsson, som representerar Grenspecialisten
 • Ledamot Ulf Sandlund, som representerar Niklas Hellberg inklusive bolag
 • Ledamot Joakim Alkman som representerar Joakim Alkman inklusive bolag

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, VD, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

Gustav Norrström, Ordförande valberedningen, gustav.norrstrom@edastra.com, 070-619 96 77

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den tisdag den 26 mars 2024 kl. 17.00.
Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress
certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina respektive områden. Tillsammans är vi ca 600 specialister i Sverige och Finland. Läs mer på www.combinedx.com

combinedx.com | info@combinedx.com | +46 54 400 25 10 | Tynäsgatan 10, 652 16 KARLSTAD

Dokument & länkar

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss