Visselblåsning om misstänkt eller noterat felaktigt agerande

Om du vill rapportera något som du misstänker eller vet bryter mot lagen eller mot CombinedX policyer eller värderingar har du ett flertal olika valmöjligheter. I första hand, rapportera kända eller misstänkta fel till en chef eller en chefs chef, kontaktuppgifter finns på bolagens hemsidor eller CombinedX hemsida. Alternativt om det inte känns bra kan du i stället rapportera misstänkta eller kända fel genom någon av kanalerna beskrivna nedan. Du kan rapportera helt konfidentiellt och anonymt.

Visselblåsarsystemet är öppet för anställda inom CombinedX och alla dess dotterbolag, för affärspartner till CombinedX och dess dotterbolag, samt för allmänheten. 

Varför har vi ett visselblåsarsystem inom CombinedX?

Det är viktigt för oss att vår företagskultur är öppen, trygg och förtroendefull. För oss är det viktigt att överträdelser av regler och oetiskt beteende kommer fram i ljuset – och hanteras på ett korrekt sätt. CombinedX och våra dotterbolag skall inte bara följa regler utan också kännetecknas av starka värderingar och höga etiska normer. Vilka vi är och hur vi beter oss är avgörande för förtroendet för oss – förtroendet från våra kunder, leverantörer och samarbetspartner samt från det samhälle vi är en del av.

Att vi ska ha ett visselblåsarsystem är fastslaget i våra policys sedan länge. Dessutom måste företag tillhandahålla kanaler för visselblåsande enligt lag.

Vad kan du rapportera?

Visselblåsarsystemet är avsett för rapportering av felaktigt agerande som man vet eller misstänker, exempel:

 • brott mot lag
 • allvarliga säkerhetsbrister
 • mutor eller korruption
 • otillåtet läckande av känslig eller konfidentiell information
 • ett agerande som inte är i linje med god sed och gängse standard på arbetsmarknaden
 • missbruk av maktposition eller utnyttjande av beroendeställning
 • diskriminering av något slag
 • försök att dölja något av ovanstående

Du behöver inte ha säkra bevis för att uttrycka en misstanke, så länge det görs i god tro, det vill säga med den uppriktiga avsikten att vara rättvis, öppen och ärlig.

Att medvetet rapportera information som är falsk eller avsedd att skada är att missbruka visselblåsarprocessen.

Vilka rapporteringsalternativ har jag?

Om det känns obekvämt att rapportera ett känt eller misstänkt missförhållande till en chef, en chefs chef eller någon i bolagets styrelse, använd någon av kanalerna nedan.

För anställd inom CombinedX

Visselblåsarplattform - Klicka här för att komma till den krypterade visselblåsarplattformen som hanteras av vår partner Whistleblower Partners. På webbsidan kan du läsa mer om hur systemet fungerar, hur du anmäler och skyddar din anonymitet. När din anmälan har skickats kommer den att hanteras av vår visselblåsningspartner.

För parter ej anställda i CombinedX

Visselblåsarplattform - Klicka här för att komma till den krypterade visselblåsarplattformen som hanteras av vår partner Whistleblower Partners. På webbsidan kan du läsa mer om hur systemet fungerar, hur du anmäler och skyddar din anonymitet. När din anmälan har skickats kommer den att hanteras av vår visselblåsningspartner.

Som visselblåsare är du skyddad

Du kan välja att vara anonym och din identitet kommer inte att uppges, om inte:

 • det är absolut nödvändigt för korrekt hantering av rapporten;
 • du i förväg har gett uttryckligt samtycke till det;
 • det krävs enligt lag eller i efterföljande rättsliga förfaranden, eller
 • en utredning har funnit att rapporten lämnats i ond tro.

Det är uttryckligen förbjudet att försöka identifiera en visselblåsare.

Som visselblåsare skyddas du också av principen om att repressalier är förbjudna. Eventuella negativa konsekvenser för dig, som följer av att du i god tro rapporterat om felaktigheter, anses vara ett allvarligt brott och strider mot CombinedX värderingar, och kan leda till sanktioner, inklusive disciplinära åtgärder eller att affärsrelationen avslutas. Trakasserier, mobbning och negativ påverkan på din karriär eller ersättning är exempel på sådana otillåtna negativa konsekvenser.

Din rapport kommer att utvärderas och du kommer att få återkoppling

Efter att din rapport har tagits emot kommer den att utvärderas och hanteras enligt en fastställd process. Om utvärderingen visar att det kan finnas substans i din rapport kommer den att utredas.

När processen är klar kommer du att kontaktas av mottagaren och meddelas vilka slutsatser som dragits av din rapport och vad resultatet blev.

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss