CombinedX offentliggör erbjudande av aktier samt prospekt inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

CombinedX AB (publ) (”CombinedX” eller ”Bolaget”), moderbolag i en växande och lönsam koncern av specialiserade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter, offentliggjorde den 23 februari 2022 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen”). I samband med Noteringen har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra ett erbjudande av nyemitterade aktier i Bolaget till ett värde om cirka 60 MSEK (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden i Erbjudandet inleds den 3 mars 2022. Första handelsdag i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli den 28 mars 2022 under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets aktier. Bolaget har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som offentliggörs i dag.

Motiv till Erbjudandet

Motivet till Erbjudandet samt ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Premier är att bredda aktieägarbasen, öka den allmänna kännedomen om Bolagets varumärke samt förbättra Bolagets förutsättningar att genomföra förvärv. CombinedX avser att använda likviden från Erbjudandet till att finansiera framtida förvärv.

Offentliggörande av prospektet

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.combinedx.com) och kommer under anmälningsperioden att finnas tillgängligt på Redeyes hemsida (www.redeye.se).

Läs mer om erbjudandet

Till pressmeddelandet

Hej!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss